Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2020

Księgi rachunkowe w stowarzyszeniach i fundacjach

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń. Fundacje i stowarzyszenia są to organizacje pozarządowe i w związku z tym powinny prowadzić księgi rachunkowych na ogólnych zasadach rachunkowości. Po wypełnieniu konkretnych warunków, fundacje i stowarzyszenia mogą nie stosować postanowień ustawy o rachunkowości. Wtedy prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów oraz kosztów.

Ewidencja księgowa w stowarzyszeniach i fundacjach

Stowarzyszenia i fundacje standardowo zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie o przepisów ustawy o rachunkowości. Po spełnieniu odpowiednich warunków mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Zgodnie z regułami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w swojej konstrukcji zbliżona jest do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jej celem jest wykazanie przychodów, kosztów i dochodów mających wpływ na prawidłowe określenie zobowiązania podatkowego w PIT.

Polityka rachunkowości

Stowarzyszenia i fundacje powinny posiadać zasady (politykę) rachunkowości opisującą reguły obowiązujące w tych organizacjach. W polityce rachunkowości fundacji i stowarzyszeń należy określić m.in.:

  • rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze,
  • metodę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przychody stowarzyszeń i fundacji

Źródła przychodów uzyskiwanych przez fundacje i stowarzyszenia należy określić w ich statucie. Przychodami są składki członkowskie (w stowarzyszeniach), dotacje, darowizny, przychody ze zbiórek ulicznych, przychody z działalności odpłatnej, przychody z działalności gospodarcze.

Księgowanie przychodów określonych w statucie w planie kont odbywa się za pośrednictwem konta 70-0 „Przychody z działalności statutowej”. Do tego konta należy utworzyć konta analityczne. Dzięki nim organizacja będzie ustalała wielkość przychodu dla każdego rodzaju działalności.

Koszty stowarzyszeń i fundacji

Stowarzyszenia i fundacje muszą samodzielnie ustalić podział kosztów. W ustawach odnoszących się do tych organizacji brak jest jednoznacznego ich podziału. Koszty statutowe dotyczą realizacji działań zgodnych z celami zapisanymi w statucie stowarzyszenia lub fundacji. Jeżeli organizacja wydatkuje koszty w związku z jej działalnością, a koszty te nie będą zakwalifikowane do kosztów statutowych, to można je zaliczyć do kosztów ogólnego zarządu (administracyjnych).

Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń i fundacji

Sprawozdanie finansowe organizacji może być sporządzane według załącznika nr 1 lub zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Decyduje o tym kierownik danej jednostki. W polityce rachunkowości stowarzyszeń i fundacji tych organizacji należy wskazać, jakiego wyboru dokonał kierownik. Do jednostek, które mogą stosować wzór z załącznika nr 6 należą m.in. stowarzyszenia i fundacje.

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2020

Reasumując, cała wyżej wskazana problematyka została opisana przez Rafała Nawrockiego w książce Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2020 wydawnictwa ODDK. Książka znajduje się do kupienia w www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl