Plan kont z komentarzem 2020 Jerzy Gierusz

plan kont z komentarzem 2020 Handel, produkcja, usługi

Plan kont z komentarzem 2020 Handel, produkcja, usługi

Plan kont z komentarzem 2020 autorstwa Jerzego Gierusza to opracowanie oparte na przepisach ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Książka ułatwi prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach gospodarczych niezależnie od formy ich własności i struktury organizacyjnej. Różnice w ewidencji, jakie występują pomiędzy podmiotami, a na które starano się zwrócić uwagę w publikacji, dotyczą przede wszystkim:

–szczegółowości grupowania operacji gospodarczych na kontach syntetycznych, przez co niektóre konta wymienione w publikacji mogą okazać się zbędne, inne wymagać będą rozbudowy i podziału,

–wariantu ewidencji i rozliczania kosztów. Do wyboru pozostają trzy zasadnicze opcje: grupowanie kosztów tylko w Zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, ujmowanie ich jedynie na kontach Zespołu 5„Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” lub równoczesna ewidencja kosztów na kontach Zespołów 4 i 5,

–rozbudowy ewidencji analitycznej, zwłaszcza rzeczowych składników aktywów obrotowych, zobowiązań, należności i środków trwałych,

–funduszy własnych, których istota zależy od formy prawnej podmiotu.

Przyjęte w opracowaniu rozwiązania ewidencyjne (zwłaszcza nazwy i symbole cyfrowe kont) mają jedynie charakter propozycji nie są obligatoryjne. Prezentowaną publikację należy uznać za przydatną głównie poprzez opis treści ujmowanych na poszczególnych kontach oraz określenie sposobu księgowania różnych operacji. Adresatami Planu kont są przedsiębiorstwa prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową, a właściwie osoby nimi zarządzające. W książce pominięto zagadnienia stanowiące o specyfice rachunkowości finansowej banków i zakładów ubezpieczeń. Nie omówiono także problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych.

Zawartość Plany Kont z komentarzem

Całość opracowania składa się z kilku części. W pierwszym rozdziale omówiono założenia systemu rachunkowości finansowej polskich przedsiębiorstw. Między innymi zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości, nadrzędne zasady rachunkowości, stopień swobody przy wyborze polityki rachunkowości, zakres badania i publikowania sprawozdań finansowych, reguły prze-prowadzania inwentaryzacji.

W rozdziale drugim zawarto wykaz kont syntetycznych (zakres minimalny i proponowany). Przyjęto ich podział na dziewięć zespołów o symbolach od 0 do 8.

Rozdział trzeci zawiera wyjaśnienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont z podaniem między innymi:

–treści ekonomicznej konta, czyli rodzaju księgowanych na nim operacji gospodarczych oraz charakteru salda,

–kategorii cen, jakie winny mieć zastosowanie dla wartościowego ujęcia poszczególnych składników majątku,

–zasad prowadzenia ewidencji analitycznej,–sposobu księgowania typowych operacji gospodarczych,

–daty zapisu oraz dokumentu będącego podstawą rejestracji księgowej.

W stosunku do Zespołów 4, 5 i 6 przedstawiono również:

–zasady ewidencji i rozliczania kosztów,

–kryteria wyróżniania miejsc powstawania kosztów oraz nośników kosztów.

W kolejnych trzech rozdziałach zaprezentowano wybrane problemy rachunkowości finansowej, dotyczące węższej grupy przedsiębiorstw, a mianowicie:

–pomiaru wyniku finansowego przy realizacji długoterminowych umów o usługę,–wyceny majątku i trybu połączenia spółek,

–rachunkowości zabezpieczeń.

Na zakończenie, w załączniku nr 1, autor przedstawił projekt Zarządzenia kierownika jednostki gospodarującej. Dotyczy on adaptacji niniejszego Planu kont do potrzeb Zakładowego planu kont.

Zasadniczym impulsem dla autora do przygotowania kolejnego wydania książki Planu kont z komentarzem były zmiany, jakie nastąpiły w ustawie o podatku od towarów i usług oraz usta-wach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Książka porusza także również kwestie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych.