BHP w praktyce 2020 Wydanie 18 Bogdan Rączkowski

bhp w praktyce 2020

BHP w praktyce 2020

BHP w praktyce 2020 to książka autorstwa Bogdana Rączkowskiego, który jest wieloletnim Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy. Wychodzi od wielu lat nakładem specjalistycznego gdańskiego wydawnictwa ODDK (Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr). Resumując jest to już 18 wydanie tej książki. Publikacja BHP w praktyce to swoisty poradnik i kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z najnowszych obowiązujących przepisów. Opracowanie zawiera jakże pomocne i praktyczne wskazówki w zakresie obowiązków pracodawcy, wzorów niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

Książka BHP w praktyce uwzględniona najnowsze nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIP), Prawie budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących BHP. Obszernie poruszona tematyka BHP, ze szczególnym uwzględnieniem :
-zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
-zagrożeń spowodowanych zimnem,
-znacznych zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
– obszernych zmian w sposobie i trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
– dużych zmian w warunkach eksploatacji, modernizacji i napraw Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB),
-niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz zmian w wykazie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
-uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR,
-zmian w przepisach oceny zgodności wyrobów i nadzoru rynku zgodnie z nowym podejściem prawodawstwa unijnego (NLF),
-uaktualnienia, zgodnie z NLF, przepisów dotyczących zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
-zmian w systemie szkolenia pracowników (w tym pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych),
-zmian w przepisach dotyczących bhp przy urządzeniach energetycznych,
-uaktualnień w wykazie przepisów prawnych i norm.